Inauguration of Shramik Mela Kolkata 2019.

Inauguration of Shramik Mela Kolkata 2019.